Algemene voorwaarde

Voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden.

 1. Algemeen
  1. In deze voorwaarden wordt Luminesense B.V., gevestigd aan de Gewandhuis 4A 5427 PW BOEKEL (NL), verder aangeduid als Luminesense B.V. en haar contractpartner als opdrachtgever.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en leveringen, in de ruimste zin, van goederen en diensten die met Luminesense B.V. worden aangegaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
  3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig aanvaardt. Ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Luminesense B.V. wijst uitdrukkelijk de eventueel door koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand. De koper of opdrachtgever doet hiermede afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst volgens artikel 1302 e.v. van het Burgerlijk Wetboek of andere wettelijke bepalingen.
  4. Naast deze algemene voorwaarden kan Luminesense B.V. aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden van Luminesense B.V..
  5. Luminesense B.V. houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden zonder verdere opgaaf van redenen.
 2. Offertes en tot standkoming overeenkomsten
  1. Alle offertes opgesteld door Luminesense B.V. zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
  2. Prijsvermeldingen op de Luminesense B.V. internetsite, of via welk informatiemedium dan ook, en eventuele folders, brochures en advertenties zijn indicatief en niet bindend en kunnen als zodanig niet worden overgenomen als onderdeel voor een offerte.
  3. Luminesense B.V. behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren, dan wel vooruitbetaling te verlangen.
  4. Luminesense B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde offertes/overeenkomsten binden Luminesense B.V. eerst, nadat en voor zover deze door Luminesense B.V. zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.
  5. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Luminesense B.V. te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Luminesense B.V. hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichting jegens Luminesense B.V. zou kunnen doen ontstaan.
 3. Aanbiedingen en afbeeldingen
  1. Alle op de website van Luminesense B.V. vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.
  2. Luminesense B.V. behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.
  3. Aanbiedingen geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingen op te schorten of de lopende opdrachten te annuleren.
  4. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de producten, in prijslijsten, op de Luminesense B.V. website, of via welk informatiemedium dan ook, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen en/of ontbinding van de overeenkomst met Luminesense B.V..
 4. Prijzen en betalingen
  1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, exclusief BTW en exclusief handelingen verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden via een storting of overboeking op een door Luminesense B.V. aangewezen bank- of girorekening. Per offerte te bepalen. De op de bank/giroafschriften van Luminesense B.V. vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
  3. De producten van Luminesense B.V. worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.
  4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de factuur zonder dat daar toestemming voor is gegeven door Luminesense B.V..
  5. Niet tijdig betalen geeft Luminesense B.V. het recht haar overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op een schadevergoeding in welke wijze dan ook.
  6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Betalingen dienen te geschieden in Euro’s, zonder beroep op enige compensatie, bij een Nederlandse bank in Nederland.
  7. In het geval van nieuwe leveranciers of het ontbreken van dekking geldt een betalingsregeling van 50% voor de levering van de goederen op basis van de eerste termijn factuur en het restant te betalen binnen 14 dagen na de ontvangst van de tweede termijn factuur. Deze regeling geldt tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
  8. Bij betaling binnen 5 werkdagen na factuurdatum kan 2% kredietbeperking worden afgetrokken indien deze door ons in rekening is gesteld en indien hiertoe vooraf in de offerte een afspraak is gemaakt.
  9. Bij gebreke van tijdige betaling, wordt de koper geacht, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, in gebreke te zijn en hem zal alsdan een rente over het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht van 2,5% per maand, gedeelte van een maand wordt afgerond op hele maand, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende kosten. Bovendien is Luminesense B.V. onverminderd de haar verder toekomende rechten, uit de wet of overeenkomst voortvloeiend, bij gebreke van tijdige betaling, naar eigen keuze gerechtigd, hetzij verdere leveringen op te schorten hetzij de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
  10. De volledige koopsom zal in ieder geval onmiddellijk opeisbaar zijn in geval van niet-betaling van een overeengekomen betalingstermijn op een vastgestelde datum, of wanneer de koper failliet gaat, hem surseance van betaling verleend wordt of wanneer hij onder curatele gesteld is, wanneer er beslag gelegd is op zijn bezittingen, of in het geval van zijn overlijden voor zover dit een natuurlijk persoon is of in geval van liquidatie of opheffing van het bedrijf van koper.
  11. Alle kosten, gemaakt door Luminesense B.V. als gevolg van de niet tijdige betaling door koper, daaronder begrepen de honoraria van door Luminesense B.V. voor de invordering ingeschakelde derden, zijn voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 25% van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 2.500,- te vermeerderen met B.T.W.
 5. Eigendomsvoorbehoud
  1. Indien de levering heeft plaatsgevonden vóór betaling van het gehele uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag, blijven de geleverde producten eigendom van Luminesense B.V. totdat al het aan haar ter zake van de levering van deze producten verschuldigde, de inningkosten en rente bij die levering inbegrepen, volledig is betaald.
  2. Koper is niet gerechtigd deze producten, voordat de eigendom op hem zal zijn overgegaan, eventueel be- of verwerkt aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen. Niettemin is koper bevoegd om de producten door te verkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper zal te allen tijde er aan meewerken dat Luminesense B.V. haar eigendomsrecht kan effectueren.
  3. Ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen e.d., vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst door Luminesense B.V. aan de koper ter hand gesteld in verband met de overeenkomst, blijven uitsluitend eigendom van Luminesense B.V., ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Zij mogen zonder toestemming niet door de koper gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht worden van derden.
  4. Op alle door Luminesense B.V. gemaakte ontwerpen behoudt Luminesense B.V. zich het recht van volledige copyright voor. Slechts dan wanneer uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat Luminesense B.V., al dan niet tegen betaling van een vergoeding, een derde machtigt tot het gebruik van deze ontwerpen is het voor deze derde mogelijk dit ontwerp voor eigen doeleinden te gebruiken.
  5. Alle door Luminesense B.V. gemaakte of aangepast digitale files blijven te allen tijde volledig eigendom van Luminesense B.V.. Niets aan deze files mag worden aangepast, gewijzigd of hergebruikt in welke vorm dan ook zonder dat hiertoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleent door Luminesense B.V..
 6. Verzending, aflevering en leveringstermijn
  1. Levering geschiedt af magazijn (Ex Works) Luminesense B.V., conform de ICC Incoterms 1990.
  2. Zendingen met een nettowaarde boven de € 10.000,- worden onverminderd het in lid 1 van dit artikel bepaalde, franco verzonden binnen Nederland. Bij bedragen van € 10.000,- of minder worden de vrachtkosten doorberekend aan de ontvanger
  3. Indien de genoemde prijs inclusief transport is, kan Luminesense B.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade tijdens het transport, tenzij zij dit ingevolge de overeengekomen leveringsconditie (Incoterm 1990) wel zou zijn
  4. Producten kunnen tijdens het transport worden verzekerd op verzoek van koper en voor zijn rekening.
  5. Luminesense B.V. behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren. Iedere gedeeltelijke levering wordt beschouwd als een aparte overeenkomst waarvan het al of niet nakomen geen effect zal hebben op de totale overeenkomst
  6. Indien op verzoek van de opdrachtgever de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
  7. Luminesense B.V. is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
  8. De opdrachtgever is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
  9. Artikelen die aan de opdrachtgever verzonden zijn en ondeugdelijk of onvolledig aan komen dienen door de opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden aan Luminesense B.V.. Geeft de opdrachtgever niet binnen deze periode aan dat de verzending verkeerd is aangekomen dan beschouwd Luminesense B.V. de zending als voldaan. Retourzendingen zonder eerder verkregen toestemming worden niet geaccepteerd. Retourzendingen zonder toestemming worden op kosten van de opdrachtgever en op zijn risico opgeslagen of geweigerd. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  10. De door Luminesense B.V. opgegeven leveringstermijnen zijn nooit te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat. De koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 7. Garantie
  1. Luminesense B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook, de garantietermijn is afhankelijk van het product.
  2. De opdrachtgever dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving, en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar Luminesense B.V.. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zal Luminesense B.V. deze gebreken op haar kosten verhelpen. Hierna zal Luminesense B.V. de verzendkosten naar de opdrachtgever voor haar rekening nemen.
  3. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de opdrachtgever dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.
  4. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien:
   • Sprake is van gebreken die ontstaan zijn door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, bliksem inslag, beschadigingen door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
   • Het product niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is gebruikt;
   • Het product niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;
   • de opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is;
   • Het product wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
  5. Indien de opdrachtgever niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met Luminesense B.V. gesloten overeenkomst(en), dan is de opdrachtgever niet tot garantie gehouden.
  6. Op alle reparatie door Luminesense B.V. wordt drie (3) maanden garantie gegeven. Mocht een artikel vervangen worden dan geldt er weer een nieuw garantie termijn voor het nieuwe artikel.
  7. Standaard Garantie bepalingen Luminesense B.V. maken een onverbrekelijk deel uit van de Algemene leverings- en verkoop voorwaarden Luminesense B.V..
 8. Aansprakelijkheid
  1. Luminesense B.V., noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke de opdrachtgever of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
  2. Onverminderd het bij 7.1 genoemde is Luminesense B.V.in ieder geval nimmer aansprakelijk:
   • wegens niet-, of niet tijdige levering;
   • voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
   • in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 8;
   • indien de opdrachtgever zelf of een derde het geleverde product repareert, daaraan veranderingen aanbrengt;
   • dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde product overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
   • voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
   • voor schade door geleverde software;
   • voor schade tengevolge van verlies enigerlei data vastgelegd op informatiedragers;
   • voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het internet gekoppeld product waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van verbindingen.
  3. Indien Luminesense B.V. aansprakelijk te stellen is, blijft deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde van de geleverde zaken.
 9. Overmacht
  1. Indien Luminesense B.V. door overmacht niet aan haar verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever kan vol doen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
  2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Luminesense B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  3. Indien de overmacht drie (3) maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
  4. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet als Luminesense B.V. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
  5. Luminesense B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.
 10. Ontbinding
  1. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen ten opzichte van Luminesense B.V. niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, evenals indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Luminesense B.V. te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
  2. In gevallen onder 10.1 genoemd, heeft Luminesense B.V. het recht, zonder enige ingebrekestelling, van haar kant de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  3. In geval de opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Luminesense B.V. schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
  4. De opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
  5. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Luminesense B.V. verrichte prestaties, en heeft Luminesense B.V. onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
 11. Onvoorziene omstandigheden
  1. In geval van oorlog, burgerlijke onrust, oproer, brand, staking, ziektes of andere rampen en verder alle omstandigheden buiten de controle van Luminesense B.V., onafhankelijk of deze zich voordoen bij Luminesense B.V., haar leveranciers of bij het door haar ingeschakelde transportbedrijf of andere ingeschakelde derden, dan wel in geval van zodanige wijziging van omstandigheden, dat verder nakomen van de verplichtingen van Luminesense B.V. redelijkerwijs niet kan worden geëist, is Luminesense B.V. gerechtigd haar offertes in te trekken, leveringen op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  2. Indien Luminesense B.V. zich op de bovenbedoelde omstandigheden beroept, zal zij koper van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.
 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Luminesense B.V. en opdrachtgever, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda, tenzij Luminesense B.V. er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.